ด่วนที่สุด...การกรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557
      3 มกรามก 2557      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     ศุภัชยา วิชาผง     19    Share

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษาโครงการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และเพื่อการจัดทำบัญชีจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ มีความถูกต้องตรงตามข้อมูลของแต่ละโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จึงแจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการ

กรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.obecnet.bopp.go.th |หนังสือนำส่ง|คู่มือการใช้งานระบบ|ปฏิทินดำเนินงาน|