การดำเนินโครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการสหกรณ์สู่การจัดการเรียนการสอน
      3 มกรามก 2557      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     ศุภัชยา วิชาผง     127    Share

เนื่องด้วย มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๒  ตุลาคม ๒๕๕๕  ณ  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ให้การสหกรณ์ เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางในการดำเนินงาน สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้รับนโยบายในการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๒  โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนการสหกรณ์ตามยุทธศาสตร์ลงสู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

|รายละเอียด|