ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบกระตุ้นเศรษฐกิจและครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เข้ารับฟังคำชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณ จาก ผอ. เขต วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุมเมตตาธรรม เวลา 13.30 น.
  ด่วนที่สุด     23 ธันวาคม 2558      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์          104    Share