กำหนดวันประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 ประจำเดือนมกราคม 2557
      27 ธันวาคม 2556      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     ธนาดุล ภูขำ     157    Share

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  กำหนดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดฯ ประจำเดือน มกราคม 2557 ในวันที 7 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ...จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน