ขอเรียนเชิญประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเช้าร่วมประชุม วันที่ 27 ธ.ค. 2556
      25 ธันวาคม 2556      กลุ่มงานอํานวยการ     นางแป้งหอม คำสา     81    Share

ขอเรียนเชิญประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนทุกกลุ่มเครือข่าย เข้าร่วมประชุมเรื่อง งบประมาณสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี พ.ศ. 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมถิรธัมโม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4