การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
      25 ธันวาคม 2556      กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน     นายเฉลิมชัย จำปาราชทรัพย์     60    Share

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดสรรงบประมาณเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายเงินกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ ให้จังหวัดอุดรธานีเพื่อสนับสนุนโครงการเชิงพื้นที่ และเชิงประเด็นแก่หน่วยงาน/องค์กร ที่ดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมในจังหวัด

---------------------------
หนังสือนำส่ง
---------------------------