การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๗
      25 ธันวาคม 2556      กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน     นายเฉลิมชัย จำปาราชทรัพย์     66    Share

ด้วยสำนักงานลูกเสือ  ยุวกาชาด  และกิจการนักเรียน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    จะจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  ประจำปี  ๒๕๕๗  เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์พินิจ ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย โดยจัดให้มีพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด ในวันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๗  ณ  สนามศุภชลาศัย  ภายในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สภากาชาดไทยได้กราบทูลเชิญพระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี

--------------------------
หนังสือนำส่ง
--------------------------