จัดสรรงบประมาณปี 2559 ตามแผนงานงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  ด่วน     24 พฤศจิกายน 2558      กลุ่มนโยบายและแผน     อุไรพร พิมพาแสง     100    Share