พิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  ด่วน     23 พฤศจิกายน 2558      กลุ่มนโยบายและแผน     อุไรพร พิมพาแสง     75    Share