การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
      25 ธันวาคม 2556      กลุ่มบริหารงานบุคคล     นายมนตรี จันทะพงษ์     37    Share

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชา
 

หนังสือนำส่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย