หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
      24 ธันวาคม 2556      กลุ่มบริหารงานบุคคล     ศุภัชยา วิชาผง     76    Share

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอให้โรงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์จะขอย้าย  ส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ได้ตามกำหนด  ภายในวันที่   1 – 15  สิงหาคม  2555  และขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาส่งมาพร้อมด้วย  คำร้องขอย้ายใดที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายในรอบที่ผ่านมา  ให้ถือว่าคำร้องขอย้ายนั้นเป็นอันยกเลิก  และให้โรงเรียนดำเนินการและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ ก.ค.ศ. กำหนด  หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะขอย้าย


||ประกาศตำแหน่งว่าง||หนังสือหลักเกณฑ์||หลักเกณฑ์วิธีย้าย||แบบคำร้องขอย้าย||ประกาศรายละเอียด||