รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ให้ดำเนินการโดยด่วนที่สุด
  ด่วน     12 พฤศจิกายน 2558      กลุ่มนโยบายและแผน     นางสาวรัตติกาล อินทรศิลา     119    Share