แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) ให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลโดยด่วนที่สุด
  ด่วนที่สุด     11 พฤศจิกายน 2558      กลุ่มนโยบายและแผน     นางสาวรัตติกาล อินทรศิลา     74    Share