แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 67
      24 ธันวาคม 2556      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     นายมนตรี จันทะพงษ์     35    Share

แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 ครั้งที่ 67

สิ่งที่ส่งมาด้วย