แจ้งงดเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
      23 ธันวาคม 2556      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     ศุภัชยา วิชาผง     68    Share

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 งดเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปราชการ