แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ
  ด่วนที่สุด     2 ตุลาคม 2558      กลุ่มบริหารงานบุคคล     อุดมพร ไทยแสนทา     71    Share