ขอความร่วมมือจากโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ จัดส่งแบบรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  ด่วนที่สุด     1 ตุลาคม 2558      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     พักตร์ศิริ ศรีละบุตร     107    Share

ขอความร่วมมือจากโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ จัดส่งแบบรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด           ในสถานศึกษา ตามหนังสือนำส่งจาก สพป.อด.4 ที่ ศธ 04179/72 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558

ให้จัดส่งภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

หนังสือนำส่ง ที่ ศธ 04179/72 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558

แบบรายงานฯ

รายชื่อโรงเรียน