ด่วนที่สุด...ขอให้โรงเรียนทุกแห่งใน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 ส่งตัวแทนรับแผ่น CD แบบทดสอบ ประเมินการอ่านออก เขียนได้
  ด่วนที่สุด     29 กันยายน 2558      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     จิณณพัต ผลทิพย์     141    Share

ด่วนที่สุด ทุกโรงเรียนส่งตัวแทนรับแผ่น CD แบบทดสอบ ประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และรับฟังคำชี้แจงการจัดสอบ ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อด.4 วันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป .................... โดยสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ศน.จิณณพัต โทร.0933298113