ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิด
      20 ธันวาคม 2556      กลุ่มบริหารงานบุคคล     นายมนตรี จันทะพงษ์     30    Share

ด้วย สพฐ แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำชับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนนักเรียนของตนได้ถือปฏิบัติในการลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิดและกลับตัวกลับใจประพฤติในทางที่ดีต่อไป
สิ่งที่ส่งมาด้วย