ขอโอกาสคนรุ่นใหม่ ลงเลือกตั้งตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นายพิเชษฐ ไชยจำนงค์ เบอร์ 3
  ด่วน     16 กันยายน 2558      หน่วยตรวจสอบภายใน     นายพิเชษฐ ไชยจำนงค์     33    Share