การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT: National Test) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
      19 ธันวาคม 2556      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์     74    Share

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT: National Test)  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จึงจัดประชุมชี้แจงครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมเมตตาธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

---------------------------
หนังสือนำส่ง
---------------------------