แก้ไขรายการเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558
  ด่วนที่สุด     15 กันยายน 2558      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     ธนาวัฒน์ นาดี     94    Share

โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้มารับเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเอกสาร
1. โรงเรียนบ้านสร้างก่อ
2. โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม)
3. โรงเรียนบ้านน้ำซึม
4. โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย
5. โรงเรียนบ้านกาลึม
6. โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง
7. โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพร
8. โรงเรียนบ้านนางัว