มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  ด่วนที่สุด     10 กันยายน 2558      กลุ่มงานอํานวยการ     อมรา จันทะไทย     64    Share

ขอให้ โรงเรียนที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ส่งประมาณราคา (ปร. 4 ปร.6) ตามเกณฑ์ที่แนบให้ สพป.อุดรธานี เขต 4 ภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลาไม่เกิน 12.00 น.

หนังสือนำส่งที่แนบมา