การยืนแบบคำขอเพิ่มข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
  ด่วนที่สุด     8 กันยายน 2558      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     นายมนตรี จันทะพงษ์     58    Share

คุณชาคริต ระดาฤทธิ์ ติดต่อกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์โดยด่วน เนื่องจากข้อมูลในแบบคำขอไม่ชัดเจนจึงไม่สามารถบันทึกข้อมูลให้แก่ท่านได้