ตรวจสอบวันเข้าทำงานและ/หรือวันลาออกจากงาน ของครูพี่เลี้ยงเด็กพิการในสังกัด สพป. อุดรธานีเขต 4
      19 ธันวาคม 2556      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     นายมนตรี จันทะพงษ์     41    Share

ด้วย สพป. อุดรธานีเขต 4 จะดำเนินการเบิกค่าจ้างตกเบิก ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 2555- 30 ก.ย. 2556 เพื่อให้การเบิกจ่ายค่างจ้างตกเบิกถูกต้อง จึงขอให้ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการในสังกัด สพป.อุดรธานีเขต 4 ตรวจสอบข้อมูลวันเข้าทำงานและหรือวันลาออกจากงาน ในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ต.ค. 2555- 30 ก.ย. 2556 ถ้าพบว่าคลาดเคลื่อน ให้แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุดรธานีเขต4  น.ส. สิริลักษณ์  ปัญญาวัน โทร 093-3891580 ภายในวันที่ 27 ธ.ค. 2556 หากไม่มีการแจ้งภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าข้อมูลที่แจ้งเพื่อให้ตรวจสอบถูกต้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย