กลุ่มสงเสริมสถานศึกษาเอกชน โอนเงินให้ ร.ร.เออกชน เพื่อเพิมเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่เดือน มี.ค. - ก.ย. 55 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 56
      18 ธันวาคม 2556      กลุ่มนโยบายและแผน     นายมนตรี จันทะพงษ์     58    Share

กลุ่มสงเสริมสถานศึกษาเอกชน โอนเงินให้ ร.ร.เออกชน เพื่อเพิมเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี  ตั้งแต่เดือน มี.ค. - ก.ย. 55 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 56 ขอให้โรงเรียนดำเนินการตรมแนวปฏิบัติ เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อเพิ่ม เงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี พร้อมสำเนาหลักฐานการโอนเงินให้ สพป.อุดรธานีเขต 4  

สิ่งที่ส่งมาด้วย