แจ้งให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2556 ตามหนังสือ สพป.อุดรธานี เขต 4 ด่วนที่สุด
      18 ธันวาคม 2556      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     นายมนตรี จันทะพงษ์     102    Share

แจ้งให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2556  ตามหนังสือ สพป.อุดรธานี เขต 4  ด่วนที่สุด
สิ่งที่ส้งมาด้วย