โครงการหลักสูตรการพัฒนาผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคยขอรับการประเมินวิทยฐานะเชียวชาญ
      17 ธันวาคม 2556      กลุ่มบริหารงานบุคคล     นายมนตรี จันทะพงษ์     76    Share

โครงการหลักสูตรการพัฒนาผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคยขอรับการประเมินวิทยฐานะเชียวชาญ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย