เลื่อน....การอบรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
  ด่วนที่สุด     17 สิงหาคม 2558      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     จิตต์รัตน์ ศรีนันท์ดอน     129    Share

ขอเลื่อนการอบรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน จากกำหนดเดิมในวันที่  17  สิงหาคม  2558  ออกไปจนกว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ จึงจะประกาศแจ้งกำหนดวันอบรมต่อไป

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขออภัยคณะครูเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณและเอกสารที่ต้องแก้ไข