รับสมัครสมาชิกผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการของสมาคมแทนชุดที่จะครบวาระ
      17 ธันวาคม 2556      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     ศุภัชยา วิชาผง     36    Share

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี (สพอ.)  แจ้งประกาศ
รับสมัครสมาชิกผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการของสมาคมแทนชุดที่จะครบวาระ   ดังนี้

  1. คณะกรรมการดำเนินงานชุดปัจจุบันจะพิจารณาเลือกสมาชิกผู้สมัคร จากเขตพื้นที่ละ ๓  คน
    เป็นคณะกรรมการฯ
  2. คณะกรรมการดำเนินงานที่เป็นผู้แทนบำนาญ ๑ คน  ให้แต่ละเขตพื้นที่เสนอมา ๑ คน
    เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานชุดปัจจุบันจะพิจารณาเลือกให้เหลือ ๑ คน
  3. กำหนดรับสมัคร  ๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  ณ ที่ทำการสมาคม
  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายใน  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖
  5. รับรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการฯ

ในวันที่  ๒๗  ธันวาคม ๒๕๕๖

สมาชิกท่านใดสนใจ  ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่  คุณสุพิชพร  ติดสุข 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔

|ประกาศ|คุณสมบัติ|