แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิกของข้าราชการครู โอนเงิน ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2556
      17 ธันวาคม 2556      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     นายมนตรี จันทะพงษ์     81    Share

แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิกของข้าราชการครู โอนเงิน ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2556
สิ่งที่ส่งมาด้วย