การประชุมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๑,๒
      16 ธันวาคม 2556      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     ศน.พิกุล ทองทิพย์     113    Share

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๔  จะดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกับแนวทางการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖   รุ่นที่  ๑,๒  เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมูลนิธิสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ  ในวันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๖ ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๔

หนังสือนำส่งและรายชื่อโรงเรียนที่เข้าประชุมตามโครงการ