การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนฯ
      13 ธันวาคม 2556      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     ศุภัชยา วิชาผง     136    Share

การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ <<รายละเอียด>>