โรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณหนังสือห้องสมุดจาก อบจ.อุดรธานี
  ด่วนมาก     6 สิงหาคม 2558      กลุ่มนโยบายและแผน     รัตติกาล อินทรศิลา     117    Share

ให้โรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณหนังสือห้องสมุดจาก อบจ.อุดรธานี ตรวจสอบรายการหนังสือและผู้บริหารโรงเรียนรับรองถูกต้อง ส่งกลุ่มนโยบายและแผนภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558

รายละเอียด
1. รายชื่อโรงเรียน
2. แยกโรงเรียนตามลำดับที่ 1-25
3. แยกโรงเรียนตามลำดับที่ 26-50
4. แยกโรงเรียนตามลำดับที่ 51-100