รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่างตัวบ่งชี้และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
      13 ธันวาคม 2556      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     วราลักษณ์ อินทา     142    Share

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่างตัวบ่งชี้และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  ในวันจันทร์ ที่ 16  ธันวาคม 2556   เวลา  13.00 น. – 16.00 น.   ณ  โรงแรมรอยัล  แม่โขง หนองคาย  ดังนี้

 1. นายพุฒ   วิชิตนนทการ
 2. นายวสมควร   ภักดีวุฒิ
 3. นายสุรชัย   จำปาฤทธิ์
 4. นายศตรัฐ  พลมณี
 5. นางวันดี  สมจิตร
 6. นางวราพร  ศรีสุชาติ
 7. นางสาวจันทร์สุดา  ไชยหาญ
 8. นายสมศักดิ์  ตุ้มทอง
 9. นางวราลักษณ์   อินทา
 10. นายศุภวัฒน์  เคนภาวะ
 11. นายนรินทร์  กลิ่นจันทร์

นางวราลักษณ์  อินทา    
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 4