เลื่อนการการเยี่ยมนิเทศฯ ระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) และการสอบ Pre-PISA
  ด่วนมาก     3 สิงหาคม 2558      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     จิณณพัต ผลทิพย์     72    Share

เลื่อนการการเยี่ยมนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน การยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) และการสอบ Pre-PISA จากเดิมวันที่ 3-7 ส.ค.58 เลื่อนเป็น 17-21 ส.ค.58

รายละเอียดปฏิทินตรรวจเยี่ยม