ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
      4 ธันวาคม 2556      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     ศุภัชยา วิชาผง     109    Share

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัด ให้กรอกข้อมูลพื้นฐานในการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียน และสำนักงานเขตฯ เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน จึงใคร่ขอให้ทางโรงเรียน กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มออนไลน์ ที่แนบมาพร้อมนี้ >>แบบฟอร์มกรอกข้อมูลโรงเรียน<< 

:: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ::