การประกวดกิจกรรมมหกรรมความสุข เชิดชูคนดี คนเก่งตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
  ด่วนมาก     15 กรกฏาคม 2558      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     บุญโรม ปัญญากุล     90    Share

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดกลุ่มเครือข่ายโสมสำราญ ทุกโรงเรียน

รายละเอียด
1. หนังสือนำส่ง
2. คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการ