ให้โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ O-NET สาระสังคมศึกษาต่ำ 10 อันดับสุดท้ายของเขต ส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
      4 ธันวาคม 2556      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     นายมนตรี จันทะพงษ์     92    Share

ให้โรงเรียนต่อไปนี้ ที่มีผลสัมฤทธิ์ O-NET สาระสังคมศึกษาต่ำ 10 อันดับสุดท้ายของเขต ส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โรงเรียนละ 1 คน แจ้งรายชื่อได้ที่ 
ศ.น. สุดสาคร  คำภา 085-6435528
1. โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย
2. โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา
3. โรงเรียนบ้านโพธิ์
4. โรงเรียนบ้านขัวล้อ
5. โรงเรียนบ้านจำปาโมง 
6. โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
7. โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
8. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม)
9. โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือม
10. โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย