การอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
  ด่วนมาก     13 กรกฏาคม 2558      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     ทนงศิลป์ จันทะแจ้ง     116    Share

รายละเอียด
1. หนังสือนำส่ง
2. บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรม

หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมที่มีราชื่อข้างต้น ต้องเข้าอบรมครบตามวันและเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าอบรมท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมหรืออบรมไม่ครบในวันและเวลาดังกล่าว ให้ทำหนังสือชี้แจงกับท่าน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 และ ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้วยตัวท่านเอง