ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารโรงเรียน เป็นวันที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมเมตตาธรรม และให้ผู้มีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ตามหนังสือ สพป.อด.4 ที่ ศธ 04179/4008 เข้ารับโล่และเกียรติบัตร ในวันดังกล่าวด้วย
      3 ธันวาคม 2556      กลุ่มงานอํานวยการ     นายมนตรี จันทะพงษ์     148    Share

ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารโรงเรียน เป็นวันที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมเมตตาธรรม  และให้ผู้มีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ตามหนังสือ สพป.อด.4 ที่ ศธ  04179/4008 เข้ารับโล่และเกียรติบัตร ในวันดังกล่าวด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย