แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู็บริหารสถานศึกษาจากวันที่ 4 ธันวาคม เป็นวันที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น.
      3 ธันวาคม 2556      กลุ่มงานอํานวยการ     นายมนตรี จันทะพงษ์     103    Share

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู็บริหารสถานศึกษาจากวันที่ 4 ธันวาคม เป็นวันที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น.