ให้โรงเรียน ทุกโรงเรียน กรอกข้อมูล สำรวจข้อมูลความต้องอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม เนื่องจาก สพฐ.ต้องการข้อมูลบางส่วนเพิ่มเติม เพื่อประกอบการบริหารอัตรากำลัง ส่งที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโดยด่วน
  ด่วนที่สุด     6 กรกฏาคม 2558      กลุ่มบริหารงานบุคคล     นายมนตรี จันทะพงษ์     88    Share

ให้โรงเรียน ทุกโรงเรียน กรอกข้อมูล สำรวจข้อมูลความต้องอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม  เนื่องจาก สพฐ.ต้องการข้อมูลบางส่วนเพิ่มเติม เพื่อประกอบการบริหารอัตรากำลัง

ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยด่วน

สิ่งที่ส่งมาด้วย