ให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งบันทึกข้อมูล การอ่านออกเขียนได้ ปี 2558 ครั้งที่ 1
  ด่วนที่สุด     2 กรกฏาคม 2558      กลุ่มนโยบายและแผน     อุไรพร พิมพาแสง     97    Share

ให้โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 ทุกแห่ง ทำการบันทึกข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ ปี 2558 ตามที่อยู่ของระบบนี้ http://210.1.20.40  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นี้

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน