การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
      29 พฤศจิกายน 2556      กลุ่มนโยบายและแผน     ศุภัชยา วิชาผง     81    Share

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ตรวจสอบการยืนยันข้อมูล ณ วันที่  26 พฤศจิกายน 2556  เวลา  09.10 น.   ปรากฏว่ามีโรงเรียนรายรับรองแล้ว จำนวน 67 โรงเรียน คงเหลือจำนวน    89   โรงเรียน ไม่รับรองข้อมูล  |หนังสือนำส่ง|สิ่งที่ส่งมาด้วย|