การคัดเลือกรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2557
      28 พฤศจิกายน 2556      กลุ่มบริหารงานบุคคล     ศุภัชยา วิชาผง     30    Share

การคัดเลือกรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2557 
1. ประกาศ  2. คุณสมบัติ และเกณฑ์ผู้ขอรับรางวัล 3. แบบขอรับรางวัล  

กำหนดส่งที่งานคุรุสภาเขตฯ 
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 

: คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4