ทุนการศึกษาหนังสือคู่มือพระ
      28 พฤศจิกายน 2556      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     ศุภัชยา วิชาผง     100    Share

ทุนการศึกษาหนังสือคู่มือพระ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้ดำเนินการโอนเงินทุนการศึกษา เข้าบัญชีของโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา  เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน  2556ดังรายชื่อต่อไปนี้  จำนวน  12  โรงเรียน  โรงเรียนละ 1,000 บาท
1.  นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2             2.  อนุบาลบ้านเพียฯ               3.  บ้านนาเก็น
4.  บ้านโนนสมบูรณ์ (อ.น้ำโสม)             5.  บ้านวังเลาโสมสวรรค์          6.  อนุบาลบ้านก้องวิทยา
7.  อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ                  8.  ดงหมูชัยเจริญ                   9.  บ้านสะคุวิทยา
10.  บ้านปากเจียงโนนทอง                  11.  บ้านนางัว                        12.  บ้านข่า