ขอข้อมูลการวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ให้ส่งภายในวันที่ 28 พ.ย. 2556 เท่านั้น)
      27 พฤศจิกายน 2556      กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน     นายมนตรี จันทะพงษ์     113    Share

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดทำข้อมูลวางแผนเตรียมการรับ

นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเตรียมการวางแผนให้การดำเนินงานการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส   เป็นธรรม  ตรวจสอบได้ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และเป็นการจัดทำข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบ

                   ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  จึงขอให้โรงเรียน จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามตารางที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ และส่งคืนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ หรือจัดส่งได้ทาง E-mail  tunyakan2517@hotmail.com  

1.สิ่งที่ส่งมาด้วย
2.รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล