การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะสำหรับผู้มีคำสั่งแต่งตั้งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 54 ถึงวันที่ 30 กันยายน 55 กรณีรายชื่อตกหล่น สพฐ. แจ้งให้ดำเนินการเบิกจ่าย (เพิ่มเติม)
      27 พฤศจิกายน 2556      กลุ่มบริหารงานบุคคล     นายมนตรี จันทะพงษ์     117    Share

ตามที่ สพฐ.แจ้งการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะสำหรับผู้มีคำสั่งแต่งตั้งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 54 ถึงวันที่ 30 กันยายน 55 กรณีรายชื่อตกหล่น สพฐ. แจ้งให้ดำเนินการเบิกจ่าย (เพิ่มเติม) มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายละเอียด

นางอภิชญา  พลประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ