การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (Update)
  ด่วนมาก     29 พฤษภาคม 2558      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     ชาญณรงค์ ราชบัวน้อย     256    Share

ขอให้ผู้เข้าเข้ารับการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ นำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) พร้อมด้วยหูฟังนำติดตัวมาด้วย และพร้อมกันนี้ กรุณาเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองให้รองรับกับระบบ โดยสามารถตรวจสอบได้ตามคู่มือนี้

รายละเอียดทั้งหมด

1. หนังสือนำส่ง ตารางอบรมและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
2. หนังสือขออนุเคราะห์สถานที่
3. รายชื่อผู้เข้าประเมิน เขตอำเภอนายูง/บ้านผือ (Last Update)
4. รายชื่อผู้เข้าประเมิน เขตอำเภอกุดจับ (Last Update)
5. รายชื่อผู้เข้าประเมิน เขตอำเภอน้ำโสม (Last Update)
6. เอกสารประกอบการบรรยาย (Last Update)
7. แบบรายงานผลการประเมินความสามารถฯ ระดับรายบุคคล  (Last Update)
8. การเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับของผู้เข้าประเมิน (ควรนำติดตัวมาทุกคน)